IPAS „Citadele Asset Management” ieguldījumu plānu „Džezs” un „Blūzs”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pirmajai iepirkuma priekšmeta daļai

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 10.jūnija rīkojumu Nr. 01-2/126 „Par iepirkuma komisiju” noteikta iepirkuma „IPAS „Citadele Asset Management” IP „Džezs”, „Blūzs” un IPAS „SEB Wealth Management” IP „Safari” VFPS dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu nosūtīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2014/151) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa: Tālrunis: 67013634, 67013675, 67013686, E-pasts: fondi@vsaa.gov.lv, Fakss: 67011814, Adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2014/151
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Pirmā iepirkuma priekšmeta daļa „IPAS „Citadele Asset Management” ieguldījumu plānu „Džezs” un „Blūzs” valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu nosūtīšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 30.06.2014. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 16.06.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): VAS „Latvijas Pasts”, EUR 2727,50 (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit septiņi euro 50 centi), maksātājs ir līdzekļu pārvaldītājs IPAS „Citadele Asset Management”
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 16.07.2014.; izpildes termiņš: 2014.gada 15.septembris

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]