Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtu (UPS) uzturēšanas pakalpojumi un akumulatoru nomaiņa

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 22. maija rīkojumu Nr. 01-2/107 „Par iepirkuma komisijas izveidi” un 2014. gada 15. jūlija rīkojumu Nr. 01-2/149 „Par grozījumiem 2014. gada 22. maija rīkojumā Nr. 01-2/107 „Par iepirkuma komisija izveidi”” noteikta iepirkuma „Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtu (UPS) uzturēšanas pakalpojumi un akumulatoru nomaiņa” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2014/140) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/140
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtu (UPS) uzturēšanas pakalpojumi un akumulatoru nomaiņa”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 14.07.2014. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 01.07.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „TelPro”, EUR 17606,00 (septiņpadsmit tūkstoši seši simti seši euro 0 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 04.08.2014.; izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Lēmums

Līguma teksts

Līguma grozījumu teksts (30.12.2015.)

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]