Vidzemes nodaļas mobilā arhīva plauktu demontēšana un uzstādīšana Fridriķa ielā 9 Rīgā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2014/74
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Vidzemes nodaļas mobilā arhīva plauktu demontēšana un uzstādīšana Fridriķa ielā 9 Rīgā
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „R&T” EUR 3010,00 (trīs tūkstoši desmit euro un 00 euro centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 20.03.2014.;
Izpildes termiņš: 20.03.2014. – 02.05.2015

Publicēšanas datums: [11.04.2017]