VFPS dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu sagatavošana 2015. un 2016.gadā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa: Tālrunis: 67013634, 67013675, 67013686, E-pasts: fondi@vsaa.gov.lv, Fakss: 67011814, Adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2014/274
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: VFPS dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu sagatavošana 2015. un 2016.gadā
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Mailmaster”, EUR 1640,00 (viens tūkstotis seši simti četrdesmit euro 00 euro centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 15.12.2014.; Izpildes termiņš: no 2015. gada 02. janvāra līdz 2016. gada 30. decembrim

Publicēšanas datums: [10.04.2017]