„Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu sagatavošana”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV -1011

Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa tālrunis: 67013652
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/192
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu sagatavošana”
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): AS „OpusCapita”, EUR 1182,58 (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit divi euro 58 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 02.01.2014.; Izpildes termiņš: 02.01.2014.- 31.12.2014.

Publicēšanas datums: [11.04.2017]