Uzņēmēja internets 2

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments, tel. 67038700
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2014/42
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Uzņēmēja internets 2
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Lattelecom”, EUR 1169,76 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit deviņi euro 76 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 17.02.2014.; Izpildes termiņš: no 2014. gada 26. februāra līdz 2016. gada 25. februārim

Publicēšanas datums: [11.04.2017]