Servera BULL ESCALA PL450R-L+ garantijas uzturēšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments, tel. 67038700
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2014/15
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Servera BULL ESCALA PL450R-L+ garantijas uzturēšana
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „ATEA” EUR 3999,00 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 0 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 06.02.2014.; Izpildes termiņš: ~ 1 (viens) gads no līguma abpusējas parakstīšanas brīža

Publicēšanas datums: [11.04.2017]