Par zemes nomu Ventspilī, Lakstīgalu ielā 1

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/92

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par zemes nomu Ventspilī, Lakstīgalu ielā 1

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

Kristīna Rīgerte EUR 3988,20 (trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro un 20 euro centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

01.04.2014
Izpildes termiņš 01.04.2014. – 31.03.2016.

 

Publicēšanas datums: [11.04.2017]