Par VSAA ITD administratīvās ēkas Rīgā, Fridriķa ielā 9 siltummezgla rekonstrukciju

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/252

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par VSAA ITD administratīvās ēkas Rīgā, Fridriķa ielā 9 siltummezgla rekonstrukciju

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Triol” EUR 3994,19 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro un 19 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

26.11.2014
Izpildes termiņš: 26.11.2014. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

 

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]