Par tualetes remontu ēkai Siguldā, Šveices ielā 12

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/225

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par tualetes remontu ēkai Siguldā, Šveices ielā 12

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „ALMI” EUR 1986,61 (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit seši euro un 61 cents)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

16.10.2014
Izpildes termiņš: 17.10.2014. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]