Par tehniskā projekta izstrādi Fridriķa ielā 9, Rīgā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/173

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par tehniskā projekta izstrādi Fridriķa ielā 9, Rīgā

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Energoavots projekti” EUR 2014,00 (divi tūkstoši četrpadsmit euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

15.08.2014.
Izpildes termiņš: 15.08.2014. – līdz saistību pilnīgai izpildei

 

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]