Par starpsienas izveidi klientu apkalpošanas zālē Rīgā, Tilta ielā 11/1

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa, tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2014/179
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Par starpsienas izveidi klientu apkalpošanas zālē Rīgā, Tilta ielā 11/1
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „PROPLEKS” EUR 480,21 (četri simti astoņdesmit euro un 21 cents)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 15.09.2014
Izpildes termiņš: 15.09.2014. – 10.10.2014.

Publicēšanas datums: [10.04.2017]