Par starpsienas izveidi klientu apkalpošanas zālē Rīgā, Raunas ielā 64

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/175

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par starpsienas izveidi klientu apkalpošanas

zālē Rīgā, Raunas ielā 64

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „PROPLEKS” EUR 681,18 (seši simti astoņdesmit viens euro un 18 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

01.08.2014
Izpildes termiņš: 04.08.2014. – 03.09.2014.

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]