Par rindu regulēšanas iekārtu demontāžu un uzstādīšanu Rīgā, Raunas ielā 64

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/67

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par rindu regulēšanas iekārtu demontāžu un uzstādīšanu Rīgā, Raunas ielā 64

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „HANSABEUR 1575,61 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit pieci euro un 61 euro centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

14.04.2014..
Izpildes termiņš: 14.04.2014. – 05.02.2014.

 

Publicēšanas datums: [11.04.2017]