Par papildus nomātās telpas uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu VSAA Salaspils KAP, Salaspilī Skolas ielā 7

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/115

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par papildus nomātās telpas uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu VSAA Salaspils KAP, Salaspilī Skolas ielā 7

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „RBSSKALS SERVISS” EUR 170,80 (viens simts septiņdesmit euro un 80 euro centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

30.04.2014.
Izpildes termiņš: 01.05.2014. – 31.12.2014.

 

Publicēšanas datums: [11.04.2017]