Par kanalizacijas notekudenu pienemsanu no VSAA Rezeknes RN ekas Vilanu ielā 8, Rezekne

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/198

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanu no VSAA Rēzeknes RN ēkas Viļānu ielā 8, Rēzeknē

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „RĒZEKNES ŪDENS” EUR 1632,64 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit divi euro un 64 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

22.10.2014
Izpildes termiņš: 01.01.2015. – 31.12.2018.

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]