Par jumta remontu ekam Rīgā, Fridrika iela 9 un Rīgā, Citadeles iela 7/69

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/228

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par jumta remontu ēkām Rīgā, Fridriķa ielā 9 un Rīgā, Citadeles ielā 7/69

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Solvent” EUR 3401,64 (trīs tūkstoši četri simti viens euro un 64 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

27.10.2014
Izpildes termiņš: 27.10.2014. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]