par jumta remontu ēkai Rīgā, Lāčplēša ielā 70a

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/214

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par jumta remontu ēkai Rīgā, Lāčplēša ielā 70a

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „JUMS PLUS” EUR 3262,84 (trīs tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro un 84 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

15.10.2014
Izpildes termiņš: 15.10.2014. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]