Par fasādes daļas pārkrāsošanas darbiem Fridriķa ielā 9, Rīgā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/206

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par fasādes daļas pārkrāsošanas darbiem Fridriķa ielā 9, Rīgā

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „RBSSKALS SERVISS” EUR 1211,00 (viens tūkstotis divi simti vienpadsmit euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

08.10.2014
Izpildes termiņš: 08.10.2014. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]