Par ēkas Rīgā, Fridriķa ielā 9 sienas siltināšanu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/253

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par ēkas Rīgā, Fridriķa ielā 9 sienas siltināšanu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Speed builders company” EUR 3299,54 (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro un 54 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

28.11.2014
Izpildes termiņš: 28.11.2014. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]