Par drenāžas sistēmas izbūvi Šveices ielā 12, Siguldā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa, tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/165

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par drenāžas sistēmas izbūvi Šveices ielā 12, Siguldā

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Riteh” EUR 1900,39 (viens tūkstotis deviņi simti euro un 39 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

01.09.2014
Izpildes termiņš: 01.09.2014. – 31.10.2014.

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]