Par centrālo ieejas durvju nomaiņu Siguldā, Šveices ielā 12

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa, tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2014/204
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Par centrālo ieejas durvju nomaiņu Siguldā, Šveices ielā 12
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „ALMI” EUR 1371,41 (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit viens euro un 41 cents)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 24.09.2014
Izpildes termiņš: 24.09.2014. – 21.11.2014.

Publicēšanas datums: [10.04.2017]