Par apsargātas autostāvvietas nomu VSAA autotransportam Jelgavā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/194

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par apsargātas autostāvvietas nomu VSAA autotransportam Jelgavā

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „JĀNIS A” EUR 341,52 (trīs simti četrdesmit viens euro un 52 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

01.10.2014
Izpildes termiņš: 01.10.2014. – 30.09.2015.

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]