Par apkures sistēmu renovācijas projekta izstrādi ēkai Rēzknē Viļānu ielā 8

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2014/64
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Par apkures sistēmu renovācijas projekta izstrādi ēkai Rēzknē Viļānu ielā 8
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „SiLTUMTEHSERVISS ” EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 euro centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 14.03.2014.
Izpildes termiņš: 14.03.2014. – 15.05.2014.

Publicēšanas datums: [11.04.2017]