Nedzīvojamo telpu noma Talsu KAC izvietošanai

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/203
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Nedzīvojamo telpu noma
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Talsu namsaimnieks EUR 23 761,85 (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens   euro un 85 euro centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 28.12.2013.
Izpildes termiņš: 01.01.2014. – 31.12.2016.

Publicēšanas datums: [11.04.2017]