IPS „GE Money Asset Management” ieguldījumu plānu „Blūzs” un „Džezs” valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu sagatavošana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa: Tālrunis: 67013634, 67013675, 67013686, E-pasts: fondi@vsaa.gov.lv, Fakss: 67011814, Adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2014/28
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: IPS „GE Money Asset Management” ieguldījumu plānu „Blūzs” un „Džezs” valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu sagatavošana
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): AS „OpusCapita”, EUR 737,28 (septiņi simti trīsdesmit septiņi euro 28 centi), maksātājs ir līdzekļu pārvaldītājs IPAS „Citadele Asset Management”
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 14.02.2014.; Izpildes termiņš: no 2014. gada 19. februāra līdz 2014. gada 5. martam

Publicēšanas datums: [11.04.2017]