IPAS SEB Wealth Management” IP „Safari” VFPS dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu sagatavošanu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa: Tālrunis: 67013634, 67013675, 67013686, E-pasts: fondi@vsaa.gov.lv, Fakss: 67011814, Adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2014/155
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: IPAS „SEB Wealth Management” IP „Safari” VFPS dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu sagatavošanu”
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Mailmaster”, EUR 685,76 (seši simti astoņdesmit pieci euro 76 centi), maksātājs ir līdzekļu pārvaldītājs IPAS „SEB Wealth Management”
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 14.07.2014.; Izpildes termiņš: no 2014. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 15. oktobrim

Publicēšanas datums: [11.04.2017]