Garāžas vārtu remonts Rīgā, Lāčplēša ielā 70a

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/84

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Garāžas vārtu remonts Rīgā, Lāčplēša ielā 70a

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „FITTERO EUR 1 367,38 (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit septiņi euro un 38  euro centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

27.03.2014.
Izpildes termiņš: 27.03.2014. – 15.04.2014.

Publicēšanas datums: [11.04.2017]