Elektroniskā paraksta sertifikācijas pakalpojumu iegāde

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: ITD ITSD, Fridriķa iela 9, Tel. 67038778
Iepirkuma identifikācijas numurs:  VSAA-2014/7
Līguma (iepirkuma) veids:  pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets:  Elektroniskā paraksta sertifikācijas pakalpojumu iegāde
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, € 85,96 (astoņdesmi pieci euro un 96 euro centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  10.01.2014.
Līdz saistību pilnīgai izpildei

Publicēšanas datums: [11.04.2017]