Darba laika uzskaites sistēmas tehniskā atbalsta pakalpojumi

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments, tel. 67038700
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2014/285
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Darba laika uzskaites sistēmas tehniskā atbalsta pakalpojumi
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „DPA”, 1050,00 EUR  (viens tūkstotis piecdesmit euro 0 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 19.12.2014.; Izpildes termiņš: no 2015. gada 2. janvāra līdz saistību pilnīgai izpildei

Publicēšanas datums: [10.04.2017]