Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 24. janvāra rīkojumu Nr. 01-2/15 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2014/29) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/29
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 24.04.2014. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par līgumu IUB mājas lapā publicēts 28.03.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Lattelecom”, līgumcena

EUR 49745,70 (četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci euro un 70 centi) bez PVN

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: ~ 13.05.2014.; izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Sīkāka informācija un paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]