VAS Latvijas pasts

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 01-2/197 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem sagatavoto paziņojumu nosūtīšanu” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/188) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa: Tālrunis: 67013634, 67013675, 67013686, E-pasts: fondi@vsaa.gov.lv, Fakss: 67011814, Adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/188
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem sagatavoto paziņojumu nosūtīšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 08.11.2013. plkst. 11:00

 

Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 25.10.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): VAS „ Latvijas Pasts”, Ls 16 760,00 (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit lati 00 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 27.12.2013.; izpildes termiņš: 01.01.2014.-31.12.2015.

 

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [23.03.2018]