SIA „Abova”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Apsaimniekošanas eksperte Zane Gustava
tālr. 67013628,
fakss: 67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/144
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Siltumenerģijas nodrošināšana VSAA ēkai Siguldā
Šveices ielā 12”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 15.08.2013. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 17.07.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Abova”, Ls 3152,00  (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit divi lati un  00 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 02.09.2013.; izpildes termiņš: 02.09.2013.- 30.05.2014.

Lēmums

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]