SIA „Datorikas institūts DIVI”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 28. maija rīkojumu Nr. 01-2/128
„Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Procesu modelēšanas rīka ProMod
uzturēšana 2013. – 2014. gadā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/118) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta
iepirkumu speciāliste I. Cīrule,
tel. 67038881 (67038700),
fakss: 67143825,
e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/118
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Procesu modelēšanas rīka ProMod uzturēšana
2013. – 2014. gadā”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 11.06.2013. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 30.05.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Datorikas institūts DIVI”, Ls 4000,00 (četri tūkstoši latu 0 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 15.07.2013.; izpildes termiņš: 1 (viens) gads no līguma abpusējas parakstīšanas brīža

Lēmums

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]