SIA „AGroup”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 26. augusta rīkojumu Nr. 01-2/170 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Personāla vadības informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/162) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700),
fakss: 67143825,
e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/162
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Personāla vadības informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 06.09.2013. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 26.08.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „AGroup”, Ls 4186,54 (četri tūkstoši viens simts astoņdesmit seši lati 54 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 18.09.2013.; izpildes termiņš: 1 (viens) gads no līguma abpusējas parakstīšanas brīža

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]