SIA „AService

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 28. jūnija rīkojumu Nr. 01-2/148 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Konsultantu pakalpojumi VSAA grāmatvedības sistēmas SunSystems pielāgošanai pārejai no latiem uz euro un ar SunSystems integrēta datu iegūšanas rīka iegāde vadības pārskatu sagatavošanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/140) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Finanšu vadības departamenta vadītāja Inta Millere
tel. 67038890,
e-pasts: inta.millere@vsaa.gov.lv.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/140
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Konsultantu pakalpojumi VSAA grāmatvedības sistēmas SunSystems pielāgošanai pārejai no latiem uz euro un ar SunSystems integrēta datu iegūšanas rīka iegāde vadības pārskatu sagatavošanai”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 22.07.2013. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 09.07.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „AService”, Ls 19962,89 (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi lati 89 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums,
izpildes termiņš:
01.08.2013.;
izpildes termiņš: no līguma abpusējas parakstīšanas brīža līdz 2014.gada 1.aprīlim

Lēmums

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Līguma teksts

Publicēšanas datums: [12.04.2017]