Telpu noma

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskā nodrošinājuma daļa,
Tālr.: 67013628
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/3
Līguma (iepirkuma) veids: Pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Telpu noma
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Dobeles biznesa centrs Pils” Ls 1132,00
(viens tūkstotis viens simts trīsdesmit divi lati
0 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 18.03.2013.;
izpildes termiņš: 01.03.2013. – 31.12.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]