SIA „DOBELES BIZNESA CENTRS PILS ”

Par Jelgavas reģionālās nodaļas Dobeles klientu apkalpošanas punkta telpu nomu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2013/233

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par Jelgavas reģionālās nodaļas Dobeles klientu apkalpošanas punkta telpu nomu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Dobeles biznesa CENTRS PILS Ls 1898,40 (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit astoņi lati  un 40 santīmi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

27.12.2013.
Izpildes termiņš: 01.01.2014. – 31.12.2014.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]