Sadzīves atkritumu izvešana Siguldā Šveices ielā 12

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2013/131

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Sadzīves atkritumu izvešana Siguldā Šveices ielā 12

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Jumis Ls 614,70  (seši simti četrpadsmit lati  un 70 santīmi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

27.06.2013.
Izpildes termiņš: 01.07.2013. – 31.12.2016.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]