PBX uzturēšana VSAA struktūrvienībās

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments,
tel. 67038700
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/8
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: PBX uzturēšana VSAA struktūrvienībās
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Eiroparks” Ls 2999,00 (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi lati 0 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 18.01.2013.;
Izpildes termiņš:~2 (divi) gadi no līguma abpusējas parakstīšanas brīža

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]