Pasta sūtījumu apstrāde un piegāde adresātiem Latvijas Republikā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa, tel. 6703686
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/79
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Pasta sūtījumu apstrāde un piegāde adresātiem
Latvijas Republikā
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): VAS „Latvijas Pasts” LVL 2240,00 (divi tūkstoši divi simti četrdesmit lati 0 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 29.04.2013.;
Izpildes termiņš: 2013.gada 31.jūlijs

Publicēšanas datums: [12.04.2017]