Pasta sūtījumu apstrāde un piegāde adresātiem Latvijas Republikā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU / NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts Sociālā Apdrošināšanas Aģentūra,
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa, tel. 6703686
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2013/58
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Pasta sūtījumu apstrāde un piegāde adresātiem Latvijas Republikā
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena
(bez PVN)
VAS „Latvijas Pasts” LVL 1700,00 (viens tūkstotis septiņi simti lati 0 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums,
izpildes termiņš
08.04.2013.; Izpildes termiņš: 2013.gada 30.aprīlis

Publicēšanas datums: [12.04.2017]