Par ūdensvada lietošanu Rēzeknes reģionālajā nodaļā Viļānu ielā 8

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts Sociālā Apdrošināšanas Aģentūra,
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2012/268
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Par ūdensvada lietošanu Rēzeknes reģionālajā nodaļā Viļānu ielā 8
Iepirkuma veids: pakalpojums
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN) SIA „Ūdensnesējs” 1440,- Ls (bez PVN)
( viens tūkstotis četri simti četrdesmit lati un 00 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš 30.01.2013.;
Izpildes termiņš:01.02.2013. – 31.01.2018.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]