Par telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Citadeles ielā 7/69 un Citadeles ielā 7/23

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/88
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumu
sniegšanu Rīgā Citadeles ielā 7/69 un Citadeles ielā 7/23
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „AUGSTCELTNE Ls 2775,24 (divi tūkstoši
septiņi simti septiņdesmit pieci lati  un 24 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 28.05.2013.
Izpildes termiņš: 01.06.2013. – 31.05.2014.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]