Liftu tehniskā apkope VSAA ēkās Rīgā, Lāčplēša iela 70A un Fridriķa ielā 9

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/81
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Liftu tehniskā apkope VSAA ēkās Rīgā, Lāčplēša iela 70A un Fridriķa ielā 9
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): A/S „Latvijas lifts – Šindlers Ls 2499,84 (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi lati  un 84 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 03.05.2013.;
Izpildes termiņš: 05.05.2013. – 04.05.2015.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]