Lietus ūdeņu kanalizācijas gūlijas remonts, Rīgā Tilta ielā 11/1

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2013/114
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Lietus ūdeņu kanalizācijas gūlijas remonts,
Rīgā Tilta ielā 11/1
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „ABOVA Ls 515,85 (pieci simti piecpadsmit lati
un 85 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 18.06.2013.;
Izpildes termiņš: 01.07.2013. – 21.07.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]