Kondicioniera iegāde Kurzemes nodaļā Rīgā, Baldones ielā 2

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/98
Līguma (iepirkuma) veids: Pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Kondicioniera iegāde Kurzemes nodaļā Rīgā, Baldones ielā 2
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „CERTUS Ls 780,00 (septiņi simti astoņdesmit lati un 00 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 25.06.2013.
Izpildes termiņš: 25.06.2013.-05.07.2013..

Publicēšanas datums: [12.04.2017]