Klientu lietu vāku izgatavošana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/83
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Klientu lietu vāku izgatavošana VSAA
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Bāze Rīga Ls 2395,40 (divi tūkstoši
trīs simti deviņdesmit pieci lati un 40 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 12.04.2013.;
Izpildes termiņš: 12.04.2013. – 31.06.2013.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]