Drukāto paziņojumu sagatavošana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa, tel. 6703686
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/57
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Drukāto paziņojumu sagatavošana
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): AS „Itella Information” LVL 395,00 (trīs simti
deviņdesmit pieci lati 0 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 25.03.2013.;
Izpildes termiņš: 2013.gada 23.aprīlis

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]