Drukāto paziņojumu sagatavošana (2)

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa, tel. 6703686
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/80
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Drukāto paziņojumu sagatavošana
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Mailmaster” LVL 456,00 (četri simti piecdesmit seši lati 0 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 30.04.2013.; Izpildes termiņš: 2013.gada 30.jūnijs

Publicēšanas datums: [12.04.2017]